Care sunt actele necesare pentru indemnizația de acomodare?

Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la agenția județeană în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, actele de identitate . Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Va rog să-mi spuneți ce acte am nevoie pentru depunerea dosarului ?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.

Unde se depune solicitarea și unde se pot afla informații privind transferul dreptului la beneficii sociale din și în alte județe?

În baza cererii solicitantului de transfer însoțită de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează transferul electronic al CNP-ului în alt județ. Această situație este valabilă în situația în care solicitantul nu are beneficii de asistență socială active. În cazul în care are beneficii de asistență socială active acestea se încetează. Se face copie conform cu originalul dupa documentele din dosar și se transfera cu adresă de înaintare către județul unde are noul domiciliu.

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Cererile însoțite de documente se depun la primăria de domiciliu pe raza căreia domiciliază sau are reședința solicitantul.

Se pot obține venituri pe perioada acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului?

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c) în decursul unui an calendaristic se pot realiza venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit respectv 6.250 lei.

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care au achitat timp de 12 luni în ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului contribuții de asigurări sociale?

Nu pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului decât persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit în baza unui contract de muncă cu timp parțial?

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Este obligatoriu ca celălalt părinte să solicite o lună I.C.C.?

În situaţia în care celalalt părinte nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.

De unde provine debitul? Până când pot achita debitul ?

Sumele reprezentând drepturile încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie. Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei.
În situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din OUG 111/2010, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul. Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.

De ce a fost suspendată plata drepturilor de beneficii sociale ?

Indemnizația creștere copil poate fi suspendată cu ziua următoare din următoarele motive:
a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
g) beneficiarul a decedat;
h în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
j) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Cum se realizează transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale în alt județ sau din alt județ ?

Dupa primirea cererilor de la registratură se scot din arhivă dosarele. Se încetează beneficiul de asistență socială, după care se emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite județului unde beneficiarul are noul domiciliu și se transferă electronic dosarul în SAFIR.

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiilor…?

Pentru I.C.C. în cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de I.C.C. și documente care atestă faptul că a îndeplinit sau nu condițiile de acordare a indemnizației (adeverință de la primarie, adeverintă de la A.N.A.F. că nu a realizat venituri sau adeverință tip cu veniturile realizate). După ce mama minoră a împlinit vârsta de 18 ani poate solicita prin cerere însoțită de actul de identitate schimbarea R.L. la I.C.C. de pe numele unuia dintre părinți pe numele ei.

Cum se calculează perioada celor 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului.

Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Cum se calculează indemnizația pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție dacă s-a oprit luna celuilalt părinte?

Pentru fracţiunile de lună, cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

Cum pot obține o adeverință că am încasat indemnizația ? Mi-am reluat activitatea și sunt în concediu medical, am nevoie de aceasta pentru dovedirea calității de asigurat.

Adeverinta se obține de la sediul A.J.P.I.S. unde beneficiarul se prezintă personal cu actul de identitate în vederea depunerii unei cereri și ridicării adeverinței .

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de A.J.P.I.S.?

Deciziile sunt trimise prin poștă, sau le puteţi solicita la sediul agenţiei.

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul?

Trebuie sa depuneţi o cerere însoţită de copia actului dvs. de identitate, şi copia certificatului de naştere al copilului

Ce trebuie să conțină dosarele depuse în vederea acordării indemnizației pentru creșterea copilului ?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.

Ce formalități trebuie îndeplinite pentru intrarea în concediul pentru creșterea copilului de către celălalt părinte, pentru cel puțin o lună, conform art. 11 din O.U.G nr.111/2010?

În situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:
a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
Celălalt părinte își depune cerere la primăria de domiciliu însoțită de toate documentele prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ce drepturi au persoanele care nasc înainte de împlinirea vârstei de 2 ani respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap?

Pe perioada suprapunerii , cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea(1.250 lei).

Ce documente se depun la dosarul de indemnizație creștere copil/stimulent de inserție în cazul activităților independente?

Dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut după dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate eliberată de autorităţile în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia; actul de înființare al societății, rezoluția de la ONRC de suspendare a activității sau declarația 070 înregistrată la ANAF în cazul profesiilor liberale.

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

În baza cererii solicitantului de transfer însoțită de copie act identitate, acord de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează transferul electronic al CNP-ului în alt județ. Această situație este valabilă în situația în care solicitantul nu are beneficii sociale active.

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

A.J.P.I.S. a fost anunțată cu întârziere de către beneficiar, primărie sau angajator de faptul că a fost reluată activitatea, încasare plăţi necuvenite.

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de A.S.F., V.M.G., I.C.C. , plasament?

A fost reținută suma pentru recuperare debit și reordonanțată diferența care se cuvine.

Care sunt motivele de sistare a plăților ?

a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.
c) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
d) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
e) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
f) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
g) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
h) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
i) beneficiarul a decedat;
j) în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
k) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
l) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume?

Cartea de identitate, certificat de căsătorie, hotărâre de divorț.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată?

Pentru a solicita schimbare modalitate plată se prezintă beneficiarul la sediul AJPIS cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și extras de cont dacă dorește virare în cont bancar.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal?

În cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunară , părintele supravieţuitor are dreptul să beneficieze, la cerere, de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, după cum urmează:
a) de drepturile părintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare.
La cerere se anexeaza certificatul de deces al beneficiarului de I.C.C. și documente care atestă faptul că a îndeplinit sau nu condițiile de acordare a indemnizației (adeverință de la primărie, adeverință A.N.A.F. că nu a realizat venituri sau adeverință tip cu veniturile realizate).

Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosare deja în plată?

Pentru a solicita reordonanțarea sumelor neîncasate se prezintă beneficiarul la sediul A.J.P.I.S. cu cerere, copie act identitate, acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și solicită suma neîncasată.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă?

Noul act de identitate sau viza de flotant.

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Certificat căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces.

Care sunt condițiile în care actele administrative emise de instituție pot fi contestate ?

În cazul în care beneficiarul contestă cuantumul indemnizației sau data de acordare a acesteia.

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru acordarea beneficiilor sociale?

Persoanele îndreptăţite beneficiază de indemnizație creștere copil prevăzuta de ordonanţa de urgenţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
– sunt cetăţeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
– au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii;
– locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.
– În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

Care sunt condițiile de dobândire a drepturilor la beneficii sociale și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Drepturile reprezentând indemnizaţiile se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie şi, după caz, de actele doveditoare care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.4-7 din art 6 din HG 52/2011. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.

Care sunt condițiile de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.Drepturile de indemnizatie crestere copil se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României; c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. Prevederile anterioare se corelează în mod corespunzător în cazul persoanelor îndreptăţite cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Care sunt cauzele pentru suspendarea dreptului?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Dreptul la indemnizație încetează când copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.

Care sunt cauzele pentru care poate fi suspendată plata ?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

Dupa primirea cererilor de la registratură se scot din arhivă dosarele. Se încetează beneficiul de asistență socială dupa care se emite decizia. Se face o copie a dosarului conform cu originalul care se transmite județului unde beneficiarul are noul domiciliu și se transfera electronic dosarul în SAFIR.

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Se eliberează în termenul stabilit de fiecare agenţie în parte .

Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;beneficiarul a decedat;în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap;se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Care este motivul încetării plăţii indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

Dreptul la indemnizație încetează când copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap sau a avut loc decesul copilului.

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitele se pot restitui direct la casieria agenției plătitoare, sau se pot face reţineri lunare din beneficiile de asistență socială existente.

Care este data plății beneficiilor de asistență socială?

Data plății dreptului indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor este în perioada 08-27 ale fiecărei luni.

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac?

În decizia de debit la art. 2 se regăsește perioada și suma pe care ați încasat-o necuvenit . La art. 3 se regăsește motivul pentru care a fost constituit debitul . La art. 4 sunt precizările referitoare la modul de plată.

Am primit deciziile nu știu ce să fac cu ele și nici nu înțeleg ce scrie în ele.

Decizia reprezintă un document oficial care vă dovededește calitatea începand de la o anumită dată. (Vă poate folosi la spital și ulterior pentru a dovedi începutul sau sfarșitul perioadei de indemnizație, care este vechime în muncă). În cazul în care nu știți să o interpretați vă puteți adresa birourilor de relații cu publicul din cadrul oricărei Agenții de Plăți și Inspecție Socială.

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Unul dintre motive poate fi faptul ca soțul putea primi indemnizație dar nu a formulat cerere și atunci indemnizația a fost suspendată cu 1 luna înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani.

Am beneficiat de I.C.C. și mi-am reluat activitatea. Ce trebuie să fac pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

Pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, trebuie să vă reluaţi activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de A.J.P.I.S.?

AJPIS comunică prin poștă deciziile emise privind acordarea drepturilor.
Persoana solicitantă are dreptul să solicite duplicat sau copie după deciziile emise de AJPIS, în situațiile în care nu a intrat în posesia lor.

Cum poate afla care este stadiul dosarului personal?

Pentru a obține informații privind punerea în plată a stimulentului de inserție persoana interesată se poate adresa A.J.P.I.S., prin e-mail, telefonic sau direct la sediul instituției.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume?

Documentele necesare pentru modificarea numelui sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal?

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plată?

Pentru solicitarea unor drepturi restante cu titlul de stimulent de inserție este necesar ca persoana îndreptățită să depună la A.J.P.I.S. Timiș o cerere în scris, la care se anexează copia actului de identitate.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă?

Documentele necesare pentru modificarea adresei persoanei beneficiare sunt :
– cererea scrisă depusă la A.J.P.I.S.;
– copia actului de identitate al solicitantului.

Care este data plății beneficiilor de asistență socială? Care este data plății stimulentului de inserție?

Perioada în care se efectuează plata stimulentului de inserție este în intervalul 08-27 a fiecărei luni.

O altă instituție mi-a solicitat o adeverință cu ce bani încasez de la dumneavoastră (primărie, angajator, etc.); Ce trebuie să fac?

A.J.P.I.S. eliberează Fișa plății, document care cuprinde toate plățile efectuate lunar de agenția teritorială.
Pentru a obține acest document este necesar să depuneți o cerere la sediul A.J.P.I.S..

De unde provine debitul? Până când pot achita debitul ?

Debitul cu titlul de stimulent de inserție se constituie în situația în care persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție/s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție.
Potrivit informațiilor din decizie și a prevederilor legale, debitul se poate achita în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei de debit fără a se plăti dobânzi/ penalități de întârziere.

De ce a fost suspendată plata drepturilor de beneficii sociale ? De ce a fost suspendată plata dreptului la stimulentul de inserție ?

Plata stimulentului de inserție poate fi suspendată în unul dintre următoarele cazuri:
– beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi solicită concediul pentru creşterea copilului.

De ce a fost emisă decizie de debit, de ce se fac rețineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit la stimulentul de inserție poate fi emisă în următoarele situații:
– persoana beneficiară nu a realizat venituri supuse impozitului, în perioada acordării stimulentului de inserție;
– s-a suprapus perioada în care unul dintre părinți a beneficiat de dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și celălalt părinte de dreptul la stimulentul de inserție;
Rețineri lunare la stimulentul de inserție se pot face în situația în care există un debit la stimulentul de inserție sau la alte beneficii de asistență socială, cu acordul scris al persoanei debitoare.
Sumele din beneficiile sociale pot fi poprite numai în baza unei adrese privind înființarea popririi emise de A.N.A.F./A.J.F.P., când poprirea are ca obiect un debit cu același titlu de beneficiu de asistență socială aflat în plată la A.J.P.I.S. .

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială?

Pentru a solicita virarea dreptului la stimulentul de inserție în cont bancar, persoana va depune o cerere la AJPIS, la care va anexa copia actului de identitate și extrasul de cont bancar eliberat pe numele titularului dreptului la stimulentul de inserție.

Cum se procedează în cazul în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție și în această perioadă se naște cel de-al doilea copil? Se poate acorda stimulent de inserție pentru primul copil și concediu și indemnizație pentru cel de-al doilea?

În această situație, părintele poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru cel de-al doilea copil.
Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula şi nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, respectiv majorarea cuantumului indemnizației.

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiilor…? Cum se poate schimba reprezentantul legal în cazul stimulentului de inserție?

Reprezentantul legal al copilului în cazul dreptului la stimulentul de inserție se poate schimba numai în situația în care celălalt părinte solicită acordarea dreptului la stimulentul de inserție și sunt îndeplinite condițiile de acordare.

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul?

Persoana beneficiară care și-a schimbat domiciliul/reședința depune o cerere la agenţia teritorială plătitoare a dreptului pentru a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, agenţiei teritoriale în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reşedinţa.

Care sunt motivele neachitării banilor pe luna anterioară pentru familia beneficiară de A.S.F., V.M.G., I.C.C. , plasament?

Se recomandă solicitarea de informații punctuale de la Ghișeul de relații cu publicul din cadrul A.J.P.I.S..
Unul dintre motive poate fi existența unui mandat neachitat deoarece persoana destinatară nu a fost găsită la adresa de domiciliu la data efectuării plății prin mandat poștal.

Care sunt motivele de sistare a plăților ?

Motivele de suspendare a plății stimulentului de inserție sunt următoarele:
– beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;
– beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;
– beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;
– beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;
– beneficiarul a decedat;
– în situaţia în care beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12;
– se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Documentele necesare pentru modificarea statutului marital sunt următoarele:
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de căsătorie;
– copie după sentința de divorț sau după documentul eliberat de notarul public care atestă despărțirea soților și încredințarea copiilor minori.

Care sunt condițiile în care actele administrative emise de instituție pot fi contestate ?

Actele administrative emise de A.J.P.I.S. pot fi contestate în condițiile art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării către beneficiar.

Care sunt condițiile de dobândire a drepturilor la beneficii sociale și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor? Care sunt condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție și care sunt actele necesare pentru depunerea dosarelor?

Condițiile de dobândire a dreptului la stimulentul de inserție sunt următoarele:
– în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani, persoana solicitantă să fi realizat venituri supuse impozitului din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, sau să se fi aflat în una dintre situațiile enumerate la art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– să realizeze venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap, pentru a beneficia de stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
Documentele necesare pentru depunerea dosarelor sunt următoarele:
– cererea- tip care se înregistrează la Primăria de domiciliu/reședință;
– adeverința privind veniturile nete realizate în cele 12 luni anterioare datei nașterii copilului, din ultimii 2 ani;
– dovada că s-a aflat în una dintre situațiile asimilate prevăzute de art.2, alin.(5) din OUG nr.111/2010;
– declarația privind existența dovezii stagiului de cotizare la dosarul de indemnizație creștere copil, în situația persoanelor care au beneficiat inițial de ICC;
-copia actelor de identitate ale părinților, certificatelor de naștere ale copiilor, certificatului de căsătorie;
– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că realizează venituri supuse impozitului/ adeverință eliberată de ANAF/ copia contractului individual de muncă/ declarația unică privind veniturile realizate în baza P.F.A..
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), respectiv pentru persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă şi persoana care a fost numită tutore, respectiv:
1) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
2) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
3) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
4) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
5) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
6) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Adeverințele privind dreptul la stimulent de inserție se eliberează de A.J.P.I.S. în aceeași zi în care a fost înregistrată cererea persoanei solicitante.

Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistență socială? Care este motivul pentru care nu mai primesc dreptului la stimulentul de inserție?

Motivul pentru care nu se mai plătește dreptul la stimulentul de inserție poate fi:
– copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2), respectiv a situației în care persoana își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 3 ani/4 ani în cazul copilului cu handicap;
– beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului şi nici nu se află în concediul pentru creşterea copilului;
– copilul a împlinit vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap;
– a avut loc decesul copilului.

Când trebuie să se reia activitatea pentru a beneficia de stimulent de inserție?

Pentru ca o persoană să poată beneficia de dreptul la stimulentul de inserție până la data când copilul împlinește vârsta de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului încadrat în grad de handicap, este necesar să își reia activitatea cu cel puțin 60 de zile înainte de data când copilul împlinește vârsta de 2 ani/respectiv 3 ani în cazul copilului încadrat în grad de handicap (sau trei luni inainte de implinirea de catre copil a vârstei de 2 ani respectv 3 ani în cazul copilului cu handicap).

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie sa fac?

Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la A.J.P.I.S.. Plata debitului se efectuează potrivit informațiilor din conținutul deciziei, în termen de maxim 180 de zile de la data comunicării, fără a se adăuga dobânzi și penalități de întârziere, în contul bancar indicat de A.J.P.I.S. în decizie.

Am primit deciziile nu știu ce să fac cu ele și nici nu înțeleg ce scrie în ele?

Decizia privind aprobarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul de inserție se comunică spre informare, persoanei beneficiare.
Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la A.J.P.I.S..

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Unul dintre motivele pentru care ați primit o sumă cu titlu de stimulent de inserție mai mică, decât în luna anterioară, poate fi faptul că s-a reținut 1/3 dintr-un debit cu titlu de Stimulent de Inserție.
Un alt motiv poate fi datorită faptului că stimulentul de inserție se plătește în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.

Vă rog să-mi spuneți ce acte am nevoie pentru depunerea dosarului ?

Actele necesare pentru depunerea dosarului sunt: actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;documentul de identitate, pașaport sau, după caz, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, cartea de rezidență, cartea de rezidență permanentă, eliberate de autoritățile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi livretul de familie ;certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces; Hotărâre de încuviinţare a adopţiei /încredinţare /plasament familial; Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual; Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator , Adeverinţă de elev sau student; Talon orice tip de pensie, Talon de şomaj; Talon de orice tip de indemnizaţie; Adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani; Contractul de locuinţă /Schiţa casei /Fişa de calcul a chiriei;Certificat de invaliditate / persoană cu handicap;Carte de muncă;Acte de studii.

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Actele se depun la primăria în raza căreia domiciliază beneficiarul.

Nu am mai primit beneficiul de asistență socială. Vreau să știu de ce și ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă?

Motivele pentru care nu ați primit beneficiul de asistență socială sunt cele care conduc la suspendarea plății sunt: pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei; în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor; în cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale , se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului. Titularul verifică plata beneficiului de asistență socială la agenția teritorială, în cazul în care s-au constat mandate neridicate, se solicita reordonanțarea plății, la care se atașează documente doveditoare.

De ce a fost emisă decizie de debit, de ce se fac rețineri lunare sau de ce sunt poprite sume din beneficiile sociale?

Decizia de debit și reținerile lunare sau popririle din beneficiile sociale operează în situația în care s-au constatat modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate în termen legal , respectiv 15 zile. Reținerile lunare reprezintă un procent din alocație prin care sunt recuperate sumele încasate necuvenit.

Cum se stabilește cuantumul beneficiului de asistență socială?

Cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR (500lei); în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie și de numărul de copiii; în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii și nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Cum pot modifica modalitatea de plată din mandat în cont/din cont în mandat?

Documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată sunt: solicitare scrisă a titularului de beneficiu de asistență socială privind noua modalitate de plată (virarea beneficiului de asistență socială în cont la bancă/mandat poștal ), însoțită de actul de identitate/extras de cont, după caz.

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de A.J.P.I.S.?

Decizia directorului agenţiei teritoriale, precum şi dispoziţia primarului se comunică titularului în termen de 5 zile de la emitere sau titularii pot face o solicitare scrisă la agențiile teritoriale.

Cum este condiționată alocația de susținere a familiei de frecventarea cursurilor? În ce condiții are loc diminuarea / suspendarea alocației de susținere având la baza absențele înregistrate?

Alocația de susținere a familiei este condiționată ca elevii să frecventeze cursurile școlare de zi. În cazul în care se constată absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, după cum urmează:cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 şi 19 absenţe;cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absenţe. În cazul în care unul dintre copii repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale ori absenţele înregistrate şi nemotivate depăşesc numărul de 20/semestru, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzător numărului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Ce trebuie sa fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul?

Procedura de transfer al unui beneficiu de asistență socială este: beneficiarul solicită încetarea prestației , primăriilor în a cărei rază teritorială au domiciliat ori au avut reședința familia, conform noului act de identitate; primaria emite dispoziția de încetare a prestației; beneficiarul se adresează agenției teritoriale în vederea transferului electronic în alt judet conform actului de identitate.

Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de alocația pentru susținerea familiei ?

Lista bunurilor care sunt acceptate pentru acordarea dreptului de beneficii sociale sunt:Bunuri imobile : clădirea de domiciliu, teren de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă care nu depașeșc 1000 mp în zona urbană și 2000 mp în zona rurală; bunuri mobile:un autotursm cu vechime mai mică de 10 ani, depozite bancare cu o valoare mai mică de 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

 

 

 

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Procedura de transfer al unui beneficiu de asistență socială este: beneficiarul solicită încetarea beneficiului de asistență socială, primăriilor în a cărei rază teritorială au domiciliat ori au avut reședința familia, conform noului act de identitate; primăria emite dispoziția de încetare a beneficiului de asistență socială; beneficiarul se adresează agenției teritoriale în vederea transferului electronic în alt județ conform actului de identitate.

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Motivul pentru care se constituie debite este cazul în care intervin modificări cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acestuia, titularul având obligația să comunice în termen de 15 zile în scris primarului modificările intervenite. Un alt motiv îl constituie controlul efectuat de către inspecția socială sau al Curții de Conturi, prin care s-au constatat date eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată?

Documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată sunt: solicitare scrisă a titularului de beneficiu de asistență socială privind noua modalitate de plată (virarea beneficiului de asistență socială în cont la bancă/mandat poștal), însoțită de actul de identitate/extras de cont, după caz.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal?

Documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal sunt următoarele: acordul titularului de alocație, ancheta socială, documentul de identitate, dispoziția primarului emisă conform documentelor menționate anterior.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plată?

Documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plata sunt: cerere solicitare scrisă la agențiile teritoriale, document identitate titular, iar în cazul a 3 mandate neachitate , agenția teritorială solicită primăriei de domiciliu ancheta socială în care să se precizeze motivul neachitării și dacă în perioada respectivă familia îndeplinea condițiile.

Care sunt condițiile în care actele administrative emise de instituție pot fi contestate ?

Actele administrative emise de instituție pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 ,cu modificările și completările ulterioare a deciziilor de acordare/modificare/suspendare/încetare/ constituire debite.

Care sunt condițiile de acordare a beneficiului social?

Condițiile de acordare a beneficiului social sunt următoarele: beneficiază de alocaţie familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; beneficiază de alocaţie şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat alocaţia de la alte primării. Familia formată din soț, soție și copiii aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună (familie), formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta (familie monoparentală). Prin persoană singură se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor; nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile de mai sus; a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile următoare: necăsătorită, văduvă, divorţată. Sunt considerați ca făcând parte din familie şi copiii încredințați în vederea adopției, cei aflați în plasament la o persoană sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii. Familia care are în întreținere copii de vârstă școlară care frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care sa conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

În situația schimbării domiciliului în alt judet, beneficiarul solicită încetarea beneficiului de asistență socială la primăria în a carei rază teritorială au domiciliat ori au avut reședința conform noului act de identitate; primăria emite dispoziția de încetare a beneficiului; beneficiarul se adresează agenției teritoriale în vederea transferului electronic în alt județ conform actului de identitate; formulează o noua cerere însoțită de documentele prevăzute de actul normativ și de dispoziția de încetare pe care le depune la primăria de domiciliu actual.

Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele suspendării sunt: pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial; agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei; în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor; în cazul în care titularul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordării dreptului

Care este motivul pentru care nu mai primesc drepturile de beneficii de asistență socială?

Motivele pentru care nu se mai primesc drepturile de beneficii de asistență socială pot fi: agenția teritorială constată că dreptul la alocație a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componența familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora; pe o perioada de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poștale returnate; în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României; în cazul în care titularul refuză să furnizeze informații necesare pentru întocmirea anchetei sociale. Motivele menționate conduc la suspendarea/încetarea beneficiului social.

Care este motivul încetării unui beneficiu de asistență socială ?

Încetarea unui beneficiu de asistență sociala se face în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate care au stat la baza acordării beneficiului social: domiciliul sau reședința în Romania; declarația pe propria răspundere că nu au solicitat alocația de la alte primării; familie formată din soț, soție, copii , persoană singură cu copii aflați în întreținerea acestora; cuantumul depășește 530 lei/membru familie; copilul nu mai frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ; nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semenstru care sa conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitatea de restituire a unui debit: prin transfer bancar, virare cont, plata la casieria instituției sau reținere din drepturi curente ori, cu acordul beneficiarului, din alte beneficii de asistență socială.

Care este data plății beneficiilor de asistență socială?

Plata beneficiilor de asistență socială se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei lunii.

Când se face prima plată ?

Prima plată se face în luna următoare prezentării documentelor la sediul agențiilor teritoriale, de către primăriile de domiciliu.

Când primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Stabilirea dreptului la alocaţie se face prin dispoziţie a primarului. Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către Agenţiile pentru Plăți și Inspecție Socială Judeţene, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului executiv al agenției judetene.

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie sa fac?

Vă adresați instituției care a emis decizia de debit. Aceasta conține motivul constituirii debitului, perioada pentru care a fost constituit și suma datorată. Decizia poate fi contestată conform Legii nr.554/2004 în cazul în care nu sunteti nemulțumit sau se poate adresa conform indicațiilor din decizie.

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Ați primit bani mai puțini ca luna trecută, deoarece din cauza absențelor școlare cuantumul poate fi diminuat între 20%-50% sau din cauza constituirii unui debit în urma unei modificări privind veniturile și a numărului de copii din familie care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

În cazul alocației de plasament, actele în vederea acordării dreptului se depun la sediul A.J.P.I.S. până la data de 5 a lunii următoare celei în care a fost emisă Dispoziția/Hotărârea/Sentința/Certificatul de grefă.

Se poate acorda alocație de plasament și după vârsta de 18 ani și la ce perioadă se reînnoiește adeverința de elev/student pentru continuarea plasamentului?

Alocația de plasament se acordă și după vârsta de 18 ani, numai în cazul plasamentului (fiind exclusă tutela), dacă tânărul urmează o formă de învâțământ la zi, fără a depași însă vârsta de 26 ani. Pentru continuarea plății se are în vedere adeverința tânărului și menținerea măsurii dată de D.G.A.S.P.C.. Adeverința de elev se reînnoiește o dată la 6 luni. Continuarea plății se efectuează în baza adeverinței depuse o dată la 6 luni din care să rezulte că tânărul urmează o forma de învățământ la zi.

Cum se poate schimba reprezentantul legal a beneficiilor…?

Reprezentantul legal se poate schimba (fac excepție asistenții maternali) printr-o cerere la care anexăm copia C.I. .

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

Pașii pentru un transfer electroic în alt județ sunt: persoana beneficiară adreseaza o cerere de transfer la A.J.P.I.S.-ul unde este în plată și anexează o copie a C.I. cu noua adresă. În urma cererii efectuăm transferul electronic către județul unde are noul domiciliu.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată?

Documente necesare modificare modalitate plată: cerere R.L.; copie C.I. reprezentant legal; copie extras de cont (unde este cazul).

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal?

Documentele necesare pentru modificare reprezentant legal sunt: copie Sentință Civilă/Hotărâre/Dispoziție cu noul reprezentant legal; copie C.I. reprezenntant legal; copie certificat de naștere ori C.I. beneficiar.

Care sunt documentele necesare pentru plata dreptului restant?

Documentele pentru reordonanțări sunt: cerere; copie C.I. reprezentant legal; copie certifcat de naștere beneficiar ori copie C.I..

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă?

Actele necesare pentru modificare de adresa sunt: cerere și copie după actul de identitate cu noua adresă/reședință.

Care sunt condițiile de acordare a alocației de plasament și care sunt actele necesare ?

Actele necesare acordării dreptului de alocație de plasament : cerere tip; copia actului de identitate al beneficiarului; copia certificatului de naștere al copilului ori actul de identitate al acestuia; copia Dispoziției/Hotărârii/Sentinței/Certificatul de grefă; în cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului ,cererea va fi însoțită de actul constatator al nașterii sau extrasul de naștere; în cazul copilului cu dizabilități, cererea vi fi însoțită de copia certificatului de handicap; pentru tinerii care au împlinit varsta de 18 ani, cererea va fi însoțită de copia dovezii continuării studiilor la o forma de învățământ de zi.

Care sunt cauzele pentru care poate fi încetată/suspendată plata ?

Cauzele suspendării plății alocației de plasament sunt: tânărul de 18 ani nu a prezentat adeverința de elev la 6 luni; tânărul de 18 ani nu are menținere de masură a plasamentului emisă de D.G.A.S.P.C.; sunt 3 mandate neachitate consecutiv.

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

Transferul unui dosar de plasament are legătură cu stabilirea domiciliului în alt județ a reprezentantului legal. Transferul se face la cerere și cuprinde o copie a dosarului existent după care s-au achitat drepturile.

Care este motivul suspendării unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele suspendarii alocației de plasament sunt: pentru tinerii de peste 18 ani nu s-a prezentat adeverința de elev la 6 luni; tânărul a împlinit 18 ani nu are de la D.G.A.S.P.C. Hotărârea de menținere; 3 luni consecutive nu s-au încasat drepturile.

Care este motivul încetării unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele încetării alocației de plasament sunt: copilul a împlinit 18 ani și nu frecventează școala; tânărul a împlinit 26 ani; a decedat copilul sau reprezentantul legal al acestuia; a încetat măsura de plasament.

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitatea de restituire a unui debit este prin reținerea eșalonată din drepturi (daca mai este în plată) 1/3 sau achitarea prin casierie ori contul instituției a debitului în termen de 180 zile de la comunicare.

Când primesc dreptul dupa ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Dreptul se primește imediat ce actele sunt depuse de D.G.A.S.P.C. la sediul A.J.P.I.S.. Se primește de obicei în următoarea luna celei în care a fost emisă Dispoziția/Hotărârea/Sentința/Certificat de grefă.

Care sunt condițiile de acordare a alocației de plasament și care sunt actele necesare ?

Actele necesare acordării dreptului de alocație de plasament: cerere tip; copia actului de identitate al beneficiarului; copia certificatului de naștere al copilului ori actul de identitate al acestuia; copia Dispoziției/Hotărârii/Sentinței/Certificatul de grefă; în cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naștere al copilului , cererea va fi însoțită de actul constatator al nașterii sau extrasul de naștere; în cazul copilului cu dizabilități, cererea vi fi însoțită de copia certificatului de handicap; pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, cererea va fi însoțită de copia dovezii continuării studiilor la o formă de învățământ de zi.

Care sunt cauzele pentru care poate fi încetată/suspendată plata ?

Cauzele suspendării plății alocației de plasament sunt:  tânărul de 18 ani nu a prezentat adeverința de elev la 6 luni; tânărul de 18 ani nu are menținerea măsurii de plasament emisă de D.G.A.S.P.C.; sunt 3 mandate neachitate consecutiv.

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

Transferul unui dosar de plasament are legătură cu stabilirea domiciliului în alt județ a reprezentantului legal .Transferul se face la cerere și cuprinde o copie a dosarului existent după care s-au achitat drepturile.

Care este motivul suspendarii unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele suspendării alocației de plasament sunt: pentru tinerii de peste 18 ani nu s-a prezentat adeverință de elev la 6 luni; tănârul a împlinit 18 ani nu are de la D.G.A.S.P.C. Hotărârea de menținere; 3 luni consecutive nu s-au încasat drepturile.

Care este motivul încetării unui beneficiu de asistență socială ?

Motivele încetării alocației de plasament sunt: copilul a împlinit 18 ani și nu frecventează școala; tânărul a împlinit 26 ani; a decedat copilul sau reprezentantul legal al acestuia; a încetat măsura de plasament.

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Modalitate de restituire a unui debit este prin reținerea eșalonată din drepturi (dacă mai este în plată) 1/3 sau achitarea prin casierie ori contul instituției a debitului în termen de 180 zile de la comunicare.

Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Dreptul se primește imediat ce actele sunt depuse de D.G.A.S.P.C. la sediul A.J.P.I.S. . Se primește de obicei în următoarea lună celei în care a fost emisă Dispoziția/Hotărârea/Sentința/Certificat de grefă.

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Alocația de plasament este în sumă fixă. Diferența de cuantum poate fi generată de existența sau nu a unui certificat de handicap pentru copil; stabilirea unui debit din care se reține 33% din alocația în plată; revocarea unei măsuri de plasament pentru un copil acolo unde sunt mai mulți copii în plată.

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Dosarul se depune la primăria de domiciliu sau secretariatul instituției de învățământ, în situația tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează o forma de învățământ.

Nu am mai primit alocația și doresc să știu ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă?

Se depune o cerere însoțită de copia actului de identitate și de documente justificative, după caz.

Cum trebuie procedat pentru a solicita virarea în cont a drepturilor de beneficii de asistență socială?

Reprezentantul legal trebuie să depună o cerere scrisă prin care solicită acest lucru, însoțită de copia actului de identitate și extras de cont, cont deschis pe numele lui.

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de A.J.P.I.S.?

Deciziile de acordare/suspendare/modificare/încetare se transmit prin poștă la adresa de domiciliu a titularului sau se pot ridica de la sediul instituției.

Ce trebuie să conțină dosarul de alocație de stat pentru copiii născuți în străinatate ?

1.Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii semnată de către reprezentantul legal al copilului;

2.Documente justificative:copia certificatului de nastere al copilului (transcris dacă este cazul) și al actului de identitate al reprezentantului legal, documentele din care să rezulte situația juridică a copilului fața de reprezentantul legal și documente justificative, care să ateste faptul că minorul a beneficiat/nu a beneficiat în spațiul U.E. de beneficii sociale. Dacă se dorește efectuarea plății beneficiului social într-un cont bancar se atașează un extras de cont al reprezentantului legal. Plata dreptului la beneficii familiale în România, se va acorda în funcţie de situaţia în care se găsesc membrii familiei şi ţinând cont de regulile de prioritate prevăzute de Regulamentul European CE nr. 883/2004.

Care sunt pașii de urmat pentru transferul electronic al CNP-ului în alt județ ?

În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reședință în aria de competență a altei agenții teritoriale, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul va comunica în scris agenției teritoriale care a efectuat plata, până la momentul intervenirii schimbării, în termen de 15 zile de la apariția acesteia. Acesta trebuie sa depună o cerere scrisă de solicitare a transferului dosarului în alt județ, însoțită de copia actului de identitate în care este menționată adresa din alt județ și copii ale certificatelor de naștere ale copiilor. În consecință, drepturile vor fi încetate și se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentației privind plata la agenția menționată, prin poșta militară.

Care sunt motivele pentru care se constituie debite ?

Neîndeplinirea obligației privind comunicarea scrisă despre orice modificare intervenită de natură să determine încetarea, suspendarea, modificarea drepturilor de alocație de stat pentru copii, încasarea simultană a alocației de stat pentru copii în 2 state membre ale U.E.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de nume?

Cerere scrisă însoțită de copia cărții de identitate (hotărâre de divorț).

Care sunt documentele necesare pentru modificări de modalitate de plată?

Cerere scrisă de solicitare a schimbării modalității de plată însoțită de copia actului de identitate și extras de cont (dacă este cazul) deschis pe numele reprezentantului legal sau tânărului, după caz.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reprezentant legal?

Cerere scrisă prin care reprezentantul legal solicită modificarea reprezentantului legal, însoțită de copii cărți de identitate părinți și copie certificat de naștere copil.

Care sunt documentele necesare pentru reordonanțări la dosarele deja puse în plată?

Reprezentantul legal solicită în scris plata alocației de stat, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă?

Cerere scrisă însoțită de copia actului de identitate.

Care sunt cauzele pentru încetarea dreptului?

Alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acesteia, respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

Care sunt actele necesare pentru suspendarea alocației de stat în România?

Reprezentantul legal solicită în scris suspendarea plății alocației de stat în România, anexând copii după cartea de identitate și certificatele de naștere ale copiilor.

Care este procedura de transfer al unui dosar de beneficii de asistență socială ?

În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reședință în aria de competență a altei agenții teritoriale, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul va comunica în scris agenției teritoriale care a efectuat plata, până la momentul intervenirii schimbării, în termen de 15 zile de la apariția acesteia. Acesta trebuie să depună o cerere scrisă de solicitare a transferului dosarului în alt județ, însoțită de copia actului de identitate în care este menționată adresa din alt județ și copii ale certificatelor de naștere ale copiilor. În consecință, drepturile vor fi încetate și se va efectua transferul electronic al dosarului, urmat de transmiterea documentației privind plata la agenția menționată, prin poșta militară.

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Maxim 30 de zile de la înregistrare.

Care este motivul încetării alocației de stat pentru copii?

Alocația de stat pentru copii încetează în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a acestuia respectiv copilul a decedat, tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale, copilul cetățenilor străini sau apatrizi nu mai locuiește în România.

Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Debitul poate fi restituit fie la casieria agenției teritoriale care l-a constituit și v-a comunicat decizia de debit sau în numărul de cont menționat în decizia de debit. Dacă beneficiați în continuare de drepturi, se pot face rețineri eșalonate din drepturile (alocație de stat) aferente lunilor următoare.

Care este data plății beneficiilor de asistență socială?

Plata alocației de stat pentru copii se efectuează în perioada 8-27 a fiecărei luni în curs pentru luna anterioară.

Când primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Primaria are obligația de a transmite lunar agențiilor teritoriale, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară precum și documentele justificative. Acordarea alocației de stat pentru copii se stabilește prin decizia directorului executiv al agenției teritoriale în termen de 10 zile lucratoare de la transmiterea cererii de către primari, de către conducatorul agenției naționale, inspectoratele școlare sau unitățile de învățământ, urmând ca plata să se efectueze în luna următoare aprobării dreptului.

Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie sa fac?

Decizia de debit a fost emisă ca urmare a încasării în mod necuvenit a alocației de stat pentru copii și conține informații privind persoana care a încasat aceste sume, perioada constituirii debitului, suma, motivul și termenul de 180 de zile pentru efectuarea plății și contul în care poate fi virată suma precum și mențiunea că poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Ea reprezintă titlu executoriu de la data comunicării, iar debitul constituit prin decizia de debit trebuie achitat în termen de 180 de zile în nr. de cont care se regăsește în decizie sau la casieria agenției teritoriale care a emis-o.

Nu am mai primit prestația. Vreau să știu de ce și ce trebuie să fac pentru a putea primi banii din urmă?

Plata ajutorului social a fost suspendată sau încetată. Pentru clarificarea situației privind un beneficiu social trebuie să respectați și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Cum pot intra în posesia deciziilor emise de A.J.P.I.S.?

Se comunică titlularului de ajutor social la adresa de domiciliu.

Ce bunuri deținute în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deținere sunt acceptate la stabilirea dreptului pentru a beneficia de ajutor social?

Toate bunurile, cu excepția celor cuprinse în Anexa nr 4- prevăzută de art. 18, alin. (1) din HG 50/2011.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de reordonanțări la dosare deja în plată?

Beneficiarul depune cerere la agenția teritorială (prin poștă,e-mail,fax sau direct), cerere însoțită de copia actului de identitate.

Care sunt documentele necesare pentru modificări de adresă ?

Beneficiarii de ajutor social pot solicita modificarea adresei doar dacă acest lucru nu implică și schimbarea localității , printr-o cerere depusă la primăria de domiciliu.

Unde se depun actele necesare acordării unui beneficiu de asistență socială ?

Documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social se depun la primăria de domiciliu.

Cum se realizează transferul dosarelor privind beneficiile sociale sau al persoanelor dintr-un dosar de beneficii sociale în alt județ sau din alt județ ?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documentele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

Cum se poate schimba modalitatea de plată a beneficiilor..?

La cerere, transmisă agenției județene în scris,prin e-mail sau fax, plata ajutorului social se realizează, după caz, în funcţie de opţiunea beneficiarului, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card.

Ce trebuie să fac ca să mă transfer în alt județ pentru că mi-am schimbat domiciliul?

Ajutorul social nu se transferă dintr-un judeţ în altul. Dreptul la ajutorul social încetează în judeţul unde aţi avut domiciliul şi depuneţi documetele necesare acordării dreptului la ajutorul social în judeţul în care v-aţi stabilit noul domiciliu.

Care sunt documentele necesare pentru modificarea statutului marital?

Certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț.

Care este perioada de timp pentru eliberarea unei adeverințe?

Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Când se face prima plată ?

Prima plată se face în prima lună după stabilirea dreptului.

Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Daca sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii.

Am primit bani mai puțini ca luna trecută, de ce?

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

S-au aprobat cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgență?

Ajutoarele de urgenţă se acordă de către Guvernul României, printr-o hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României.

HG nr. 50/2011

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004?
Ce sunt beneficiile de asistenţă socială?

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Care sunt categoriile de beneficii de asistenţă socială?

Beneficiile de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi pot cuprinde următoarele categorii principale:

a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie;
b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară;
c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, acordate pentru situaţii datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale;
e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de sprijin educaţional pentru copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în procesul de educaţie;
f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară în România, în condiţiile prevăzute de lege;
g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi prevăzute de lege.

2.Beneficiile pentru susţinerea copilului şi a familiei au în vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor şi cuprind următoarele categorii principale:

a) alocaţii pentru copii;
b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau permanent, de ocrotirea părinţilor;
c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor;
d) facilităţi, în condiţiile legii.

3. Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale se acordă atât pentru asigurarea nevoilor de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării şi garantării exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi participării depline la viaţa societăţii. Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt următoarele:

a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi;
b) indemnizaţii de îngrijire;
c) facilităţi, în condiţiile legii.

Cum se clasifică beneficiile de asistenţă socială în funcţie de scopul acestora?

Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel:

a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;
b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.
Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi.

Ce sunt ajutoarele sociale?

Ajutoarele sociale sunt beneficii de asistenţă socială care se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de viaţă, evaluate prin anchetă socială, precum şi prin alte instrumente specifice.

Ce este domiciliul şi ce este reşedinţa?

Domiciliul unei persoane este acolo unde ea îşi are locuinţa permanentă sau principală, iar reşedinţa unei persoane este locul de şedere temporară.

Ce înţelegem prin “familie”?

Termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Se consideră familie şi persoana care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) – d).

Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi care nu au domiciliul sau reşedinţa comună cu părinţii.

Se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Ce înţelegem prin “copil”?

Copilul este persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile legii.

Ce înseamnă capacitate deplină de exerciţiu?

Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile. Capacitatea de exerciţiu deplină începe la data când persoana devine majoră. Minorul dobândeşte, prin căsătorie, capacitatea deplină de exerciţiu.

Ce înseamnă persoană singură?

Persoana singură este persoana cu sau fără domiciliu, care are capacitate de exerciţiu deplină, locuieşte şi se gospodăreşte singură.

Ce înseamnă persoana cu handicap?

Persoana cu handicap este, acea persoană căreia, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, îi lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitand măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.

Ce înţelegem prin persoane care gospodăresc împreună?

Persoanele care gospodăresc împreună reprezintă grupul de persoane între care nu există relaţii de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

Ce este dosarul unic?

Dosarul unic reprezintă totalitatea informaţiilor referitoare la membrii unei familii sau, după caz, la persoana singură, în baza cărora se stabileşte şi se gestionează dreptul de a beneficia de beneficii de asistenţă socială, conform legii. Dosarul unic se întocmeşte pentru toate beneficiile solicitate sau de care beneficiază persoana singură sau membrii unei familii sau ai unei gospodării.

Cine este reprezentantul de dosar?

Reprezentantul de dosar este persoana cu capacitate deplină de exerciţiu, desemnată de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, care depune cererea însoţită de documentele justificative necesare şi răspunde de dosarul unic în faţa autorităţilor competente

Ce este beneficiarul beneficiilor de asistenţă socială?

Beneficiarul beneficiului de asistență socială este persoana singură/familia sau gospodăria care îndeplineşte condiţiile legale pentru primirea unui drept.

Ce este titularul plăţii?

Titularul plăţii este beneficiarul drepturilor sau o altă persoană fizică sau juridică, îndreptăţită conform legii la plata beneficiilor de asistenţă socială.

Ce este ancheta socială?

Ancheta socială este, o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, având rol de diagnostic social.

Ce însemnă venitul net lunar?

Venitul net lunar cuprinde toate veniturile pe care le realizează membrii familiei, persoanele care gospodăresc împreună sau persoana singură, în bani sau în natură, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale.

Ce înţelegem prin persoană aptă de muncă?

Persoana aptă de muncă este persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a. are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b. nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c. are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

Cum este evitată suprapunerea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene?

Regulile de prevenire a suprapunerii dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei tratează prevenirea situaţiilor în care părinţii primesc drepturi în aceeaşi perioadă de timp, din partea mai multor state membre, în baza activităţii desfăşurate în aceste state membre sau în baza reşedinţei copiilor într-un stat membru UE sau care aparţine Spaţiului Economic European.

Activitatea părintelui şi reşedinţa copilului în RO şi activitatea celuilalt părinte în alt stat membru.

 • Dacă statul de reşedinţă a copilului este RO, iar unul dintre părinţi are activitate în RO, iar celălalt părinte are activitate în alt stat membru, statul competent cu plata prestaţiilor va fi RO (stat de reşedinţă a copilului şi de activitate a unuia dintre părinţi), iar celalalt stat membru de activitate va acorda un complement diferential, stabilit ca diferenţă între cuantumul prestaţiilor acordate în acel stat membru şi cuantumul plătit de România.

EXEMPLU: Romania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteste 84 lei (aprox. 19 euro) iar Germania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteşte 184 euro. În acest caz, pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, Germania va plăti un complement diferenţial de 165 euro, în baza activităţii unuia dintre părinţi în acest stat membru UE.

Activitatea unui părinte în RO, activitatea celuilalt părinte în alt stat membru iar reşedinţa copilului în acest stat membru.

 • Dacă activitatea unuia dintre părinţi se desfăşoară în statul de reşedinţă a copilului, atunci acel stat membru trebuie să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copil. Totuşi, dacă RO are un cuantum mai mare al beneficiilor de asistenţă socială, va acorda un complement diferenţial stabilit ca diferenta intre cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO si cuantumul platit de acel stat membru.

EXEMPLU: Spania (stat de activitate a unuia dintre părinţi şi de reşedinţă a copilului) – plăteşte 25 euro. Romania (stat de activitate a celuilalt părinte) – plăteste alocaţie de stat –  200 lei (aprox. 45 euro). În acest caz, pentru a evita cumulul de beneficii de asistenţă socială şi pentru a nu pierde dreptul la cuantumul cel mai mare, România va plăti un complement diferential de 20 euro, adică aprox. 88 lei.  

Activitatea unuia dintre părinţi într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO, împreună cu celălalt părinte, care nu desfăşoară nici o activitate în RO.

 • Statul de activitate a părintelui va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă în RO cuantumul alocaţiei pentru copil este mai mare decât cuantumul acordat în statul membru de activitate, RO plăteşte diferenţa între suma acordată conform legislatiei sale şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei acelui stat membru.

EXEMPLU: În Italia (stat de activitate al unuia dintre părinţi) cuantumul prestatiilor este 137 euro. În RO (stat de reşedinţă al copilului cuantumul beneficiilor este de 84 lei (aprox. 19 euro). Deci, Italia va plăti beneficiile pentru copil în cuantum de 137 euro iar RO va suspenda dreptul la alocaţie de stat, pentru că nu exista o diferenţă de plată între suma acordată conform legislatiei italiene şi cuantumul la care are dreptul conform legislaţiei române.

Activitatea părinţilor într-un stat membru UE şi reşedinţa copilului în RO (în întreţinerea bunicilor sau a altor persoane).

 • Statul de activitate a părinților va fi statul competent cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru copilul care are reşedinţa în RO, conform legislaţiei acelui stat. Dacă RO acordă beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, pe baza reşedinţei copilului, în cuantum mai mare decât statul emmbru de activitate al părinţilor, atunci RO va plăti un complement diferenţial, adică diferenţa între suma acordată conform legislaţiei sale şi cuantumul acordat de statul de angajare a părinţilor.

EXEMPLU Germania (stat de activitate a părinților) – plăteşte 184 euro. Romania (stat de reședință a copilului) – plătește alocaţie de stat în valoare de 84 lei (aprox. 19 euro). În acest caz, Germania va plăti prestaţiile pentru copil în cuantum de 184 euro, iar România va suspenda dreptul la alocația pentru copil deoarece cuantumul la care are dreptul copilul conform legislaţiei române nu depășeste cuantumul plătit de Germania.

Care sunt regulile de acordare a drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în interiorul Uniunii Europene? / Cum se stabilește statul competent să plătească beneficiile de asistenţă socială pentru copiii lucrătorilor migranți?

Statul competent se determină prin analiza situaţiei individuale a familiei pe baza următoarelor criterii:

 • Statul membru în care işi desfăşoară activitatea părinţii;
 • Statul de reşedinţa al părinţilor şi statul de reşedinţă al copiilor;
 • Statul membru care plăteşte pensia pentru titularii de pensie care au în întreţinere copii.

Regulile de bază pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în statele membre UE sau care aparţin Spaţiului Economic European:

 • Dreptul la beneficiile sociale prevăzute de legislaţia ţării de angajare: indiferent de statul membru de reşedinţă a lucrătorului migrant şi al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la beneficiile de asistenţă socială din statul în care îşi desfăşoară activitatea.

EXEMPLU: Copilul are domiciliul/reşedinţa în RO, iar părinţii desfăşoară activitate în Olanda. Olanda va plăti beneficiile de asistenţă socială pentru copilul care a rămas pe teritoriul RO, conform prevederilor legislaţiei sale şi în cuantumul prevăzut de legislația acestui stat. RO va suspenda drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru copil pe această perioadă. Totuşi, dacă cuantumul beneficiilor la care ar avea dreptul copilul în RO este mai mare decât cel acordat în statul de activitate al părinţilor, atunci RO poate acorda un complement diferenţial, calculat ca diferenţă între cuantumul beneficiilor de asistenţă socială acordate de RO şi cuantumul plătit in acel stat membru. În situaţia în care copilul îşi schimbă reşedinţa în statul de activitate al părinţilor, RO nu va mai trebui să plătească un complement diferenţial, competenţa plăţii beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei devenind a statului de activitate al părinţilor.

 • Perioadele de activitate salarială sau independentă realizate într-un alt stat membru sunt totalizate şi sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei .

EXEMPLU: La stabilirea dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului pe teritoriul RO, cele 12 luni de venituri profesionale înaintea datei naşterii copilului, pot fi constituite şi din perioadele în care persoanele au desfăşurat activităţi în alte state membre ale UE sau în state care aparţin Spaţiului Economic European, cu condiţia ca solicitantul să aibă calitatea de asigurat în România la data naşterii copilului. 

Cât timp durează pâna intru în posesia drepturilor la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Formularele europene vor fi transmise către instituţia competentă din celălalt stat membru, iar perioada de timp scursă între data completării formularului şi data la care o să vă fie plătit dreptul este de aproximativ trei luni, dar depinde de corectitudinea informaţiilor completate în formular (nume, prenume, adrese, CNP,etc.) precum şi de perioada necesară obţinerii de informaţii de la alte instituţii abilitate( casa judeţeană de pensii, ITM, evidenţa populaţiei, după caz).

Cum pot fi repus în drepturi în România dupa încheierea activităţii din Statul Membru şi revenirea în România?

Alături de actele necesare conform legislaţiei româneşti, este necesară completarea unui formular european de către instituţia competentă în care aţi desfăşurat activitatea profesională, care să ateste că activitatea şi dreptul la beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în acest stat s-au încheiat.

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în alte state membre ale Uniunii Europene?

În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru al UE, indiferent de locul de reședință al membrilor de familiei, aceștia au dreptul la beneficiile pentru copii acordate de statul membru de activitate și depun cererea de beneficii la instituţia competentă cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din acel stat membru, conform modelului prevăzut de legislația acelui stat membru. În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru şi care nu au dreptul la beneficii pentru copil în acest stat membru, aceștia pot solicita acordarea alocaţiei de stat pentru copii în România. Cererea completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, împreună cu actele doveditoare, poate fi depusă la primărie şi de către mandatar, persoană împuternicită prin procură specială. Totodată, la momentul depunerii dosarului de alocație de stat, aceștia trebuie să prezinte și o dovadă eliberată de autoritățile competente din statele membre în care și-au stabilit reședința și iși desfășoară activitatea profesională, din care să reiasă că membrii familiei nu sunt îndreptățiți la beneficii pentru copii în acel stat membru (dovada poate fi un formular european eliberat de instituția din statul membru de activitate sau orice alt document oficial eliberat de acea instituție).

Unde se depun cererile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei dacă activitățile profesionale se desfășoară în România?

Pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din România, lucrătorii migranţi depun cererea de beneficii la primăria în a cărei rază teritorială au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare. Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut de legislaţia română în vigoare. Cererea este însoţită de alte documente justificative, la solicitarea primăriei, conform legislaţiei române în vigoare.

Care sunt instituțiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei de la nivel local?

Agențiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti,(APISMB) reprezintă instituţiile competente cu plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidenţa Regulamentului nr.883/2004 şi au următoarele atribuţii principale în domeniu: 

 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene şi punerea la dispoziţia acestora a formularelor necesare;
 • procesează cererile persoanelor care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene menţionate;
 • stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare şi în baza prevederilor regulamentelor europene;
 • efectuează plata beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei conform prevederilor legislaţiei române în vigoare;
 • comunică direct, sau prin intermediul ANPIS, cu instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • solicită informaţii prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, cu privire la persoanele care solicită beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei , de la instituţiile competente cu acordarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei din alte state membre;
 • completează formularele europene primite din partea instituţiilor competente din alte state membre;
 • realizează evidenţa financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei stabilite în baza regulamentelor comunitare, precum şi a plăţilor efectuate.
Care este instituția competentă la nivel național pentru administrarea și gestionarea beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentelor europene 883/2004 și 987/2009?

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS)reprezintă instituția de la nivel central care administrează și gestionează plata tuturor beneficiilor de asistenţă socială şi are printre atribuţii, următoarele:

 • asigură corespondenţa cu statele membre prin intermediul formularelor europene pentru domeniul beneficiilor de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
 • informează persoanele interesate cu privire la drepturile la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în baza regulamentelor europene;
 • elaborează răspunsuri la petițiile adresate de persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, privind criteriile de acordare a drepturilor la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei în România, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 883/2004.
 • realizează evidenţa financiar-contabilă a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranţi, precum şi a plăţilor efectuate.
Ce categorii de persoane beneficiază de prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004?

Beneficiază de prevederile Regulamentului nr. 883/2004 cetățenii statelor membre ale UE, cetățenii din Norvegia, Liechtenstein, Islanda (adică ţările Spaţiului Economic European) şi din Elveţia, precum și cetățenii statelor terțe, care au domiciliul sau reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru, dacă aceștia își exercită dreptul la libera circulație în interiorul UE și se află în una dintre situațiile următoare:

 • Sunt salariaţi sau lucrători independenţi cu reşedinţa într-un stat membru al UE ;
 • Sunt persoane aflate în şomaj, ca urmare a unei activităţi salariale sau independente desfăşurate într-un stat membru;
 • Sunt  titulari de pensie și au copii în întreţinere.
Care sunt tipurile de beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei care intră sub incidența Regulamentului nr. 883/2004, la care au dreptul în România lucrătorii migranți?
  • Alocaţia de stat pentru copii, conform Legii nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în cuantum de 84 lei lunar sau 200 lei lunar (până la vârsta de 18 ani – în cazul copilului cu handicap).
  • Indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul lunar,conform OUG nr. 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Indemnizaţiile speciale pentru creşterea copilului cu handicap,conform art.12 din Legea nr. 448/2006 republicată.
Care este primul pas pe care trebuie să-l fac pentru a avea dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei?

Este indicată începerea procedurii din statul membru UE  în care vă desfăşuraţi activitatea ca lucrător migrant, adresându-vă instituţiei competente din acest stat. Trebuie să stiţi că va fi necesar să oferiţi informaţii complete şi corecte pentru formularul european pe care instituţia îl va iniţia în vederea stabilirii dreptului la beneficii pentru copil.

Ce trebuie să ştiu despre beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei acordate în Uniunea Europeană?

Beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei sunt prevăzute în legislaţia tuturor statelor membre, însă criteriile de acordare şi valoarea lor variază considerabil de la o ţară la alta.

Care sunt principiile fundamentale ale Regulamentului (CE) 883/2004 şi ale Regulamentului de aplicare 987/2009 pe baza cărora este analizat dreptul la beneficiile de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei al lucrătorilor migranţi?
 • Egalitatea de şanse/tratament – acordarea acelorași drepturi și obligații de securitate socială lucratorii migranti, în aceleași condiții ca și pentru proprii cetățeni; acest principiu a fost întărit prin introducerea art. 5 din Reg. 883/2004 – Asimilarea prestaţiilor, veniturilor, faptelor sau evenimentelor.
 • Totalizarea perioadelor de asigurare – intervine în vederea reconstituirii carierei comunitare a lucratorului migrant; în acest scop, instituţia competentă trebuie să ia în considerare perioadele de asigurare, de angajare sau de domiciliu realizate în alt stat, ca şi când acestea ar fi perioade realizate în condiţiile propriei legislaţii.
 • Unicitatea legislaţiei aplicabile – determinarea legislaţiei aplicabile constă în rezolvarea conflictului de legi prin determinarea legislaţiei statului competent, astfel încât lucrătorii migranţi, în exercitarea activităţii profesionale, să fie supuși prevederilor legislației unui singur stat.